Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. Cameleon Camper Design: Cameleon Camper Design, ingeschreven bij de KvK te mariahout onder nummer 65532848 Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Cameleon Camper Design voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht. Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen. Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Cameleon Camper Design en de wederpartij. Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Cameleon Camper Design. Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Cameleon Camper Design en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cameleon Camper Design, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Cameleon Camper Design en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Cameleon Camper Design zijn overeengekomen. Aanbiedingen en/of offertes Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen. Cameleon Camper Design kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Cameleon Camper Design daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cameleon Camper Design anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cameleon Camper Design niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Cameleon Camper Design.
Duur overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Inhoud advertentie Cameleon Camper Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de advertenties. De advertenties zijn afkomstig van de verkoper. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van hun advertenties. De verkoper garandeert dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie juist, volledig en niet onrechtmatig is. De verkoper garandeert daarnaast dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie niet: - in strijd is met de Nederlandse wetgeving; - in strijd is met deze Algemene Voorwaarden; - een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud; - een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud; - discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging; - illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst; - onjuist is of misleidend; Cameleon Camper Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Cameleon Camper Design is uitgegaan van door de verkoper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij Cameleon Camper Design deze onjuistheid of onvolledigheid kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Cameleon Camper Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Cameleon Camper Design is uitgegaan van door de verkoper verstrekte onrechtmatige advertentie, tenzij Cameleon Camper Design deze onjuistheid of onvolledigheid kende of redelijkerwijs behoorde te kennen Cameleon Camper Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Cameleon Camper Design is uitgegaan van door de verkoper verstrekte onrechtmatige advertentie, tenzij Cameleon Camper Design deze onjuistheid of onvolledigheid kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Cameleon Camper Design de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Cameleon Camper Design zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Cameleon Camper Design de Wederpartij hierover van te voren inlichten. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Cameleon Camper Design daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Cameleon Camper Design proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen. Cameleon Camper Design zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Cameleon Camper Design kunnen worden toegerekend. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Cameleon Camper Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
Uitvoering overeenkomst
Cameleon Camper Design zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Cameleon Camper Design heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Cameleon Camper Design heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Cameleon Camper Design het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Cameleon Camper Design niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Cameleon Camper Design het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Cameleon Camper Design Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Cameleon Camper Design het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij. Cameleon Camper Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Cameleon Camper Design is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Cameleon Camper Design kenbaar behoorde te zijn.
Prijzen en tarieven
De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Van alle bijkomende kosten zal Cameleon Camper Design tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.
Wijziging honorarium, prijzen, tarieven
Indien Cameleon Camper Design bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Cameleon Camper Design gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien Cameleon Camper Design het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: - de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet; - Cameleon Camper Design alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; - bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Cameleon Camper Design zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. Cameleon Camper Design zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.
Levering
Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Cameleon Camper Design de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Leveringstermijnen
De levering zal plaatsvinden binnen een door de Cameleon Camper Design opgegeven termijn. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien Cameleon Camper Design gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Cameleon Camper Design heeft verstrekt. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Cameleon Camper Design schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Cameleon Camper Design alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Cameleon Camper Design zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Cameleon Camper Design binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
Uitvoeringstermijnen
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Cameleon Camper Design opgegeven termijn. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien Cameleon Camper Design gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Cameleon Camper Design heeft verstrekt. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Cameleon Camper Design schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Cameleon Camper Design alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Cameleon Camper Design zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Cameleon Camper Design binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
Risico-overgang
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Cameleon Camper Design. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.
Betaling
Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Cameleon Camper Design aangewezen bank- of girorekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeenkomen. Overmaking kan plaats vinden middels een pinautomaat of factuur. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Betaling achteraf dient te geschieden bij het ophalen van het Product en/of oplevering na de factuurdatum, op een door Cameleon Camper Design aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen Cameleon Camper Design en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van Bij halen producten/ oplevering na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Cameleon Camper Design en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Cameleon Camper Design onmiddellijk opeisbaar. Cameleon Camper Design kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Cameleon Camper Design kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Cameleon Camper Design heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Cameleon Camper Design heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Incassokosten
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Cameleon Camper Design aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
Eigendomsvoorbehoud
Alle door Cameleon Camper Design in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Cameleon Camper Design totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
Opschorting
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Cameleon Camper Design het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of nietbehoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Voorts is Cameleon Camper Design bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: Algemene voorwaarden Cameleon Camper Design – 19 juli 2016 7 / 10 - na het sluiten van de Overeenkomst Cameleon Camper Design omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Cameleon Camper Design kan worden gevergd. Cameleon Camper Design behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen
Ontbinding
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Cameleon Camper Design bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is Cameleon Camper Design bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: - na het sluiten van de Overeenkomst Cameleon Camper Design omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Cameleon Camper Design kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cameleon Camper Design kan worden gevergd; - de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom; - de Wederpartij onder curatele wordt gesteld; - de Wederpartij komt te overlijden. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Cameleon Camper Design op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Cameleon Camper Design de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Cameleon Camper Design niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Cameleon Camper Design het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan
Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Cameleon Camper Design of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cameleon Camper Design geen invloed kan uitoefenen en waardoor Cameleon Camper Design niet in staat is de verplichtingen na te komen. Algemene voorwaarden Cameleon Camper Design – 19 juli 2016 8 / 10 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Cameleon Camper Design in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd. Cameleon Camper Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cameleon Camper Design zijn verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Zowel Cameleon Camper Design als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Cameleon Camper Design zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Indien Cameleon Camper Design ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cameleon Camper Design gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
Garanties
Cameleon Camper Design garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Cameleon Camper Design garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Cameleon Camper Design garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland. Garantie buiten Nederland geschiedt in overleg met de Wederpartij. Ten aanzien van Producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 1 jaar, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Cameleon Camper Design, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling. De aanpassing, vervanging of herstelling geschiedt op de werkplaats te Heino en nimmer op locatie. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij. Algemene voorwaarden Cameleon Camper Design – 19 juli 2016 9 / 10 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Cameleon Camper Design in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Cameleon Camper Design geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.
Aansprakelijkheid
Cameleon Camper Design is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Cameleon Camper Design. Cameleon Camper Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. Indien Cameleon Camper Design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cameleon Camper Design beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Cameleon Camper Design uitkeert of tot maximaal € 500. Cameleon Camper Design is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Cameleon Camper Design ingeschakelde derden
Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart Cameleon Camper Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Cameleon Camper Design en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. Indien Cameleon Camper Design door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Cameleon Camper Design zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Cameleon Camper Design en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen en verweren jegens Cameleon Camper Design en de door Cameleon Camper Design (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Cameleon Camper Design ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.
Intellectuele eigendom
Cameleon Camper Design behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Cameleon Camper Design behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Privacy
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Cameleon Camper Design verstrekt, zal Cameleon Camper Design zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Algemene voorwaarden Cameleon Camper Design – 19 juli 2016 10 / 10 Cameleon Camper Design mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Cameleon Camper Design niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Cameleon Camper Design gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Cameleon Camper Design zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Cameleon Camper Design niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. De Wederpartij gaat akkoord dat Cameleon Camper Design de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken. Cameleon Camper Design behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
Toepasselijke recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cameleon Camper Design partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten
Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te mariahout onder nummer 65532848. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Cameleon Camper Design.